Společné vzdělávání

Projekt - Společné vzdělávání
Od 1. července 2017realizujeme projekt v rámci Výzvy č. 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů základní i mateřské školy, spolupráci s rodiči žáků a zřízení funkce školního asistenta v MŠ. Celkové zdroje projektu činí 433 256 Kč, spoluúčast žadatele se nevyžaduje.

V rámci projektu proběhly pro rodiče žáků základní školy již čtyři odborně tematické besedy:
Digitální podpora při výuce cizích jazyků (Mgr. Michaela Vařeková ) - 12.9.2017
Ohrožení dítěte školním neúspěchem a spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou (Mgr. Jana Sopuchová )- 11.10.2017
První pomoc u nejčastějších dětských úrazů, jejich prevence (lektor: Bc. Barbora Kordošová) - 15.11.2017
Rozvoj dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti (Mgr. Lenka Šimurdová) - 7.12.2017

V rámci projektu proběhly pro rodiče dětí mateřské školy již tyto odborně tematické besedy:
Úrazy dětí a jejich prevence, první pomoc (lektor: Bc. Barbora Kordošová) - 9.9.2017
Hyperaktivita dětí. Počítače a televize v životě dětí předškolního věku (Mgr. Helena Pýchová) - 16.10.2017
Logopedická prevence (Mgr. Kateřina Kunzová ) - 13.11.2017

V mateřské škole je díky projektu zřizena funkce školního asistenta.
Bc. Barbora Kardošová Téma: První pomoc u nejčastějších dětských úrazů, jejich prevence