Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 dle registračních čísel najdete zde:

Zápis do první třídy


Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Sedlnice oznamuje, vzhledem k epidemické situaci bude letos zápis žáků do 1. třídy probíhat bez přítomnosti dětí ve školách.

Termín zápisu je stanoven od 6. dubna do 20. dubna 2021

.
V tomto období bude škola přijímat:
a) žádosti o přijetí k povinné školní docházce
b) žádosti o odklad povinné školní docházky
.

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce

.
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- osobním podáním do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je u bočního vchodu budovy základní školy /Sedlnice č.p. 253)
- poštou (rozhodující je datum podání) - na adresu: ZŠ a MŠ Sedlnice, Sedlnice 253, 742 56
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí "obyčejný" e-mail) na adresu skola@zs-sedlnice.cz
- do datové schránky školy (mjcxkan)
.
Žadatel doloží:
Žádost o přijetí
Zápisní lístek
Prostou kopii rodného listu dítěte
Pokud vaše dítě mělo v minulém roce odklad školní docházky a u zápisu jste byli v jiné obci, doložte prosím i rozhodnutí o odkladu školní docházky z minulého roku
Pokud mají rodiče dítě ve střídavé péči, zajistí písemné čestné prohlášení druhého z rodičů
Pokud máte zájem o školní družinu, vyplníte Přihlášku do školní družiny
Po obdržení dokumentů bude Vaše žádost zaregistrovaná a bude jí přiděleno registrační číslo. Toto vám ředitelka školy sdělí SMS zprávou na Vámi uvedené telefonní číslo. Budete mít tedy zpětnou vazbu, že je vše doručeno a zaregistrováno. Trvalé bydliště žáka ze spádového obvodu (tj. v obci Sedlnice) bude ověřeno na místním obecním úřadu.
.

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky

.
Žádost o odklad povinné školní docházky mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- osobním podáním do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je u bočního vchodu budovy základní školy /Sedlnice č.p. 253)
- poštou (rozhodující je datum podání) - na adresu: ZŠ a MŠ Sedlnice, Sedlnice 253, 742 56
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí "obyčejný" e-mail) na adresu skola@zs-sedlnice.cz
- do datové schránky školy (mjcxkan)
.
Žadatel doloží:
Žádost o odklad
Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
Doporučující posouzení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
Pokud mají rodiče dítě ve střídavé péči, zajistí písemné čestné prohlášení druhého z rodičů
.
Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete si pro ně do školy dojít do budovy základní školy nebo mateřské školy, , kde vám uvedené tiskopisy vydáme (telefonicky si prosím případně si telefonicky (739 667 144) dohodněte termín jiný.
.

.
.
Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání: (k nahlédnutí zde):
.
.
Budete-li potřebovat poradit či něco vysvětlit, pište na e-mail: skola@zs-sedlnice.cz nebo volejte: 739 667 144.
PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy .
.
.

Vymezení školského obvodu spádové základní školy

Dle § 178, odst. 2 školského zákona - Je-li v obci jedna základní škola, tvoří školský obvod území obce.

Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném kalendářním roce ke dni 31. srpna dovrší 6 let.

Odklad školní docházky

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), v němž se praví: "Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupcě dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."

Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

Ano, k zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. U zápisu získáte všechny informace a formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky.

Desatero pro rodiče

Pro možnost zlepšení vybavenosti dítěte doporučujeme zákonným zástupcům do zahájení školní docházky pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče (materiál vydaný MŠMT). - k nahlédnutí zde: