Zápis do první třídy

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl zápis do 1. třídy . 1. září bychom měli ve škole přivítat 15 prvňáčků. Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2020 budou školy financovány ze státního rozpočtu podle nového způsobu financování (a pro "malé" školy bude stanoven i nižší počet žáků ve třídě než dosud), je toto pozitivní zpráva i pro zřizovatele školy. Výsledky zápisu zde:

POZOR ZMĚNA! - Z technických důvodů (celodenní odstávka pitné vody) se mění termín ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY! Přesouvá se o jeden den - ze středy na čtvrtek 4. dubna 2019!!

Kdy k zápisu?

Zápis se v naší škole uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 15,00 do 17,00 hodin v budově základní školy.

Co je třeba vzít k zápisu?

K zápisu je nutné vzít s sebou:
rodný list dítěte
občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce)
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ke stáhnutí zde:
zápisní lístek - ke stáhnutí zde:
NEBO žádost o odklad - ke táhnutí zde: (žádost o odklad ke stáhnutí)

Na žádosti o přijetí uvádějte prosím datum přijetí od 1. září 2019 /dle školského zákona školní rok začíná 1. září/

Kritéria pro přijímání žáků

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Všichni žáci ze školského obvodu mají nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními žáky.
Děti budou přijímány v pořadí:
1. skupina dětí s trvalým bydlištěm v obci Sedlnice
a) děti s odkladem školní docházky (seřazené od nejstaršího k nejmladšímu)
2) děti narozené do 31. 8. 2013, seřazené od nejstašího po nejmladší
3) děti narozené do 31.12.2013 s doporučením poradenského zařízení o předčasném zaškolení
2. Skupina dětí s trvalým bydlištěm mimo obec Sedlnice
Pokud budou po přijetí dětí s trvalým bydlištěm v obci Sedlnice v základní škole volná místa, budou přijímány ve stejném pořadí, jak je uvedeno v bodu 1 do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Vymezení školského obvodu spádové základní školy

Dle § 178, odst. 2 školského zákona - Je-li v obci jedna základní škola, tvoří školský obvod území obce.

Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném kalendářním roce ke dni 31. srpna dovrší 6 let.

Je třeba dítě na zápis nějak připravit?

Určitě ne. Zápis není žádná "přijímací zkouška", na kterou by se dítě mělo připravovat. Výkon vašeho dítěte nemá žádný vliv na další hodnocení dítěte ve škole.

Odklad školní docházky

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), v němž se praví: "Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupcě dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."
Upozorňujeme rodiče i na změnu, že pokud budou žádat pro své dítě odklad, je to třeba udělat písemně již v době zápisu. Žádost je třeba doložit doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

Ano, k zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. U zápisu získáte všechny informace a formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky.

Desatero pro rodiče

Pro možnost zlepšení vybavenosti dítěte doporučujeme zákonným zástupcům do zahájení školní docházky pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče (materiál vydaný MŠMT). - k nahlédnutí zde:

Bližší informace: tel: 739 667 144 - ředitelka školy.