I v této netradiční době jsme si nenechali ujít slet čarodějnic. Ve středu 5. května se slétly ty ze školní družiny žáků 3. a 4. třídy, aby si nejen zaskotačily, ale i složily čarodějnickou maturitu a získaly certifikát. Musely obstát v "odborných" zkouškách, a tak chytaly pavouky, házely koštětem, absolvovaly překážkovou čarodějnickou dráhu.... Nad správností plnění úkolů bděla čarodějnická maturitní komise - paní vychovatelky... . Foto zde:

Vážení rodiče, v týdnu od 10. května se budou prezenčně vzdělávat žáci 1., 2., 6. a 7. třídy. Výuka bude začínat v 7,30 dle "klasického" rozvrhu hodin (je i na Škole on-line), příchod žáků do školy je možný standardně od 7,10 hod.
Žáci zbývajících tříd budou mít distanční výuku, do školy přijdou v pondělí 17. května. Upozorňujeme na změny začátku on-line hodin u žáků 2. stupně (viz rozvrh hodin).
Každá osoba při vstupu do budovy školy je povinna zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálním platném mimořádném opatření. Zaměstnanci školy budou nosit respirátor, žáci mohou mít roušky.
Podmínkou účasti v prezenční výuce je antigenní testování ve škole a rouška po celou dobu výuky. Netestovaný žák se však nemůže vzdělávat prezenčně.
Testování žáků 1. stupně bude probíhat vždy v pondělí, žáků 2. stupně v pondělí a ve čtvrtek. K testování jsme obdrželi antigenní Singclean testy ( instruktážní video zde, leták zde). Další instrukce zde:
Dětem, které odevzdaly v únoru přihlášku do školní jídelny, bude v týdnu, kdy se vzdělávají prezenčně, automaticky přihlášený oběd. Jakoukoli změnu ve stravování hlaste na kontakty: tel: 605 794 514, případně e-mail: jidelna@sedlnice.cz .

Rozvrh hodin - od 10. května 2021
(s vyznačením on-line hodin)
6. třída rozvrh - 6. třída
7. třída rozvrh - 7. třída
8. třída rozvrh - 8. třída
9. třída rozvrh - 9. třída
.
.
Rozvrh hodin 3., 4., 5. třída
- od 10. května - distanční vzdělávání
3. třída rozvrh - 3. třída
4. třída rozvrh - 4. třída
5. třída rozvrh - 5. třída

Informace MŠMT k provozu škol od 10. května 2021 - najdete zde:

Ve středu 5. května proběhne pro děti Slet čarodějnic ze školní družiny (3. a 4. třída). - Plakát zde:

Informace k provozu škol od 3. května 2021 - najdete zde: V našem kraji se nic nemění - pokračujeme v rotační výuce 1. stupně, žáci 2. stupně mají nadále výuku distanční. Od příštího týdne probíhá testování dětí pouze jedenkrát v týdnu (první den jejich přítomnosti ve škole).

Ve středu 28. dubna proběhl Maškarní karneval pro děti ze školní družiny (1. a 2. třída). - Foto zde:

Putování s malou čarodějnicí v zámeckém parku pro děti nejen z mateřské školy - plakát zde:, bližší informace zde:

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020/2021 - najdete zde:

Bližší informace ze školní jídelny najdete na této straně: Jídelníček - od 26. dubna do 7. května 2021 k nahlédnutí zde:

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 dle registračních čísel najdete zde:

Vzhledem k umožnění skupinových konzultací ve škole od 15. dubna mají možnost docházet do školy žáci 9. ročníku připravující se k přijímacím zkouškám.
Od příštího týdne bychom chtěli (tj. od 26. dubna) nabídnout také skupinové konzultace dalším žákům 2. stupně. Setkání, které má sloužit k doplnění a upevnění dosud probíraného učiva, se může ve škole v jedné skupině zúčastnit vždy maximálně 6 žáků. Účast na těchto konzultacích je dobrovolná, před skupinovou konzultací (na rozdíl od konzultací individuálních) je třeba absolvovat ve škole antigenní test. Nemusí ho absolvovat ti, kteří prokáží, že v předcházejících 90 dnech prodělala COVID, jsou naočkováni nebo již prodělali test během předcházejících 48 hodin. Abychom nezasahovali do rozvrhu on-line hodin, konzultacím je vyhrazen čas v odpoledních hodinách. Bližší informace najdete ve Škole OnLine. V případě, že budete mít o tyto konzultace zájem, kontaktujte prostřednictvím Školy OnLine příslušného vyučujícího a domluvte si konkrétní termín i čas.

Informace ke školnímu stravování (předáváme informace)
- obědy mají přihlášeny jen děti na prezenční výuce, ostatní děti (pokud mají zájem o stravování i v době distanční výuky) se musí přihlásit -emailem ( jidelna@sedlnice.cz ) nebo telefonicky v ŠJ 605 794 514
- žákům na distanční výuce (pokud se přihlásí k odebírání stravy) je strava vydána do vlastních jídlonosičů ve vymezeném čase ( 13:00 - 13:30 )
- platba stravného bude do 7. kalendářního dne následujícího měsíce a to pouze hotově ve ŠJ (tz. budou se platit jen odebrané obědy)
- obědy bude možné platit od 9:00 do 10:00 nebo 13:00 do 14:30 v pondělí do 15:30
- cena obědu je : 7-10 let - 24Kč; 11 - 14 let - 26 Kč; 15 let a více - 28 Kč
- odhlášení obědu je možné do 7:45 a to telefonický nebo SMS ( jidelna@sedlnice.cz ) nebo telefonicky v ŠJ 605 794 514

Vážení rodiče, v týdnu od 19. dubna se budou prezenčně vzdělávat žáci 3., 4. a 5. ročníku. Výuka bude začínat v 7,30 dle "klasického" rozvrhu hodin (je i na Škole on-line), příchod žáků do školy je možný standardně od 7,10 hod.
Žáci 1. a 2. třídy budou mít v tomto týdnu distanční výuku, do školy přijdou v pondělí 26. dubna.
Každá osoba při vstupu do budovy školy je povinna zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálním platném mimořádném opatření. Zaměstnanci školy budou nosit respirátor, žáci mohou mít roušky.
Podmínkou účasti v prezenční výuce je antigenní testování ve škole a rouška po celou dobu výuky. Dítě nemůže být nuceno k testování, netestovaný žák se však nemůže vzdělávat prezenčně.
Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. K testování jsme obdrželi antigenní Singclean testy ( instruktážní video zde, leták zde). Další instrukce zde:
V provozu je i školní družina (ranní i odpolední).
Dětem, které odevzdaly v únoru přihlášku do školní jídelny, bude v týdnu, kdy se vzdělávají prezenčně, automaticky přihlášený oběd. Jakoukoli změnu ve stravování hlaste na kontakty: tel: 605 794 514, případně e-mail: jidelna@sedlnice.cz .
.

Kontakt na školní jídelnu ve Sněžence - tel: 605 794 514, e-mail: jidelna@sedlnice.cz .
Přihlášku (pokud jste již neodevzdali v únoru) si můžete stáhnout zde

Kde ve Škole OnLine hledat přehled docházky svých dětí?Jak zjistit, zda dítě chybělo, zda má hodiny omluvené... Postup najdete zde:

Vyhodnocení dotazníků týkající se distančního vzdělávání, který jste měli možnost vyplnit v době od 21. do 31. března, najdete zde:

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020/2021 - najdete zde:

Vážení rodiče, s ohledem na stávající epidemiologickou situaci a nařízení vlády klasické třídní schůzky opět proběhnout nemohou. Nicméně rádi bychom Vám i za této situace, pokud se chcete s učiteli setkat, navrhli řešení - jako tomu bylo v lednu. O prospěchu svých žáků jste průběžně informováni ve Škole OnLine. Pokud potřebujete projednat další záležitosti či máte zájem o individuální "osobní" konzultaci, lze toto uskutečnit on-line v platformě MS Teams. K naplánované schůzce byste se pak připojili prostřednictvím účtu svého dítěte (v kalendáři bude mít schůzku naplánovanou). Třídní učitelé vám prostřednictví Školy On-line sdělí bližší informace.

Rozvrh hodin od 12. dubna pro 9. třídu od 12. dubna
- s vyznačením konzultačních hodin k přípravě k přijímacím zkouškám /pro přihlášené žáky/ - dle počtu mohou být žáci rozděleni na dvě skupiny
Rozvrh hodin - 9. třída - od 12. dubna
9. třída rozvrh - 9. třída

Vážení rodiče, na tomto odkazu můžete zhlédnout instruktážní video k typu testů, který je do školy dodaný, leták zde, další instrukce zde:
Jaké jsou postupy školy podle výsledků provedených testů: najdete zde:

Vážení rodiče, v týdnu od 12. dubna se budou prezenčně vzdělávat žáci 1. a 2. ročníku. Výuka bude začínat v 7,30 dle "klasického" rozvrhu hodin, příchod žáků do školy je možný standardně od 7,10 hod.
Žáci 3. - 5. třídy pokračují v distanční výuce, do školy přijdou v pondělí 19. dubna.
Každá osoba při vstupu do budovy školy je povinna zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálním platném mimořádném opatření. Zaměstnanci školy budou nosit respirátor, žáci mohou mít roušky.
Podmínkou účasti v prezenční výuce je antigenní testování ve škole a rouška po celou dobu výuky. Dítě nemůže být nuceno k testování, netestovaný žák se však nemůže vzdělávat prezenčně.
Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. K testování jsme obdrželi antigenní Singclean testy ( instruktážní video zde, leták zde). Další instrukce zde:
.
Věříme, že situaci s žáky zvládneme. Rodiče žáků 1. a 2. ročníku, kteří se chtějí účastnit testování svého dítěte, z důvodu dodržení epidemiologických opatření budou do budovy školy vpuštěni až těsně před začátkem testování (domluvte prosím předem s třídní učitelkou).
Žák nebude testován ve škole antigenním testem, pokud doloží negativní výsledek PCR testu (ne starší než 48 hodin) nebo se prokáže lékařským potvrzením či zprávou z laboratoře o prodělané nákaze COVID - 19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.
V případě pozitivního testu bude dítě izolováno a vyčká příchodu rodiče (nebo rodič dá písemný souhlas, aby dítě samo opustilo školu - možno dohodnout i předem). Škola vystaví potvrzení, že test vyšel pozitivně a rodič kontaktuje lékaře dítěte.
Stravování
Žáci budou mít obědy automaticky přihlášené vždy v týdnu, kdy se vzdělávají na prezenční výuce (vycházíme z přihlášek, které jste dávali v únoru). Dotazy ke stravování, odhlášení stravy apod. - tel: 605 794 514, e-mail: jidelna@sedlnice.cz
Školní družina
Pro žáky 1. a 2. třídy, kteří se vzdělávají prezenčně, je v provozu od 6:30, odpolední družina do 16:00 hod.
.

Zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí IZS - mimořádným opatřením je umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních škol, ve které jsou zapsány. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Vážení rodiče, na tomto odkazu můžete zhlédnout instruktážní video k typu testů, který bude do školy dodaný. Bližší informace vám postupně budeme sdělovat. Děkujeme za spolupráci i pochopení.

Vážení rodiče, příští týden (12. dubna) se na naší škole do lavic vrátí žáci 1. a 2. třídy. Žáci 3. - 5. třídy budou pokračovat v distanční výuce, do školních lavic zasednou v týdnu až následujícím (19. dubna). Veškeré informace (týkající se provozu družiny, jídelny, testování...) budeme průběžně aktualizovat poté, co obdržíme další závazné informace z MŠMT.

Velikonoční svátky jsou brzy tady. Škola se zapojuje do Velikoční výzvy :-) Pokud budete mít cestu kolem školy, můžete se na výrobky dětí (i když ve školních lavicích nejsou, spousta z nich donesla do školy své výtvory) i dospělých podívat a třeba se i inspirovat.... Zveme vás na ON-LINE velikonoční výstavu - najdete ji zde:
.
Před mateřskou školkou vyrostl strom - “VAJÍČKOVNÍK”, který čeká na vaše dozdobení :-) Proto tvořte a jakoukoliv velikonoční ozdobu přidejte na strom, ať alespoň touto formou máme společné svátky jara.

28. 3. 2021 - Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se od 29. března do 11. dubna 2021 prodlužuje účinnost krizového opatření a do tohoto data se pokračuje v dosavadném režimu. Všichni žáci pokračují v distanční výuce, rovněž je uzavřena mateřské škola.
Na tomto odkazu můžete zhlédnout návrh MŠMT 1. fáze otevírání škol a režimových opatření. nahlédnout na

24. 3. 2021 - Vzhledem k aktuálním protiepideckým opatřením vám nabízíme nejen rodičům budoucích prvňáčků on-line "Den otevřených dveří" v základní škole. . Pokud se chcete podívat, jak to u nás vypadá, klikněte se zde:

22. 3. 2021 Informace pro žáky 9. třídy k přijímacímu řízení
Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín a 3. června 2021. Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška. Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (z 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut). Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

Rozvrh hodin - délka on-line hodin na 2. stupni - 40 minut
6. třída rozvrh - 6. třída
7. třída rozvrh - 7. třída
8. třída rozvrh - 8. třída
9. třída rozvrh - 9. třída

Kontakt na školní jídelnu ve Sněžence - tel: 605 794 514, e-mail: jidelna@sedlnice.cz .
Přihlášku (pokud jste již neodevzdali v únoru) si můžete stáhnout zde

21. 3. 2021 Dotazník - distanční výuka
Vážení rodiče, byli bychom velmi rádi za vyplnění krátkého dotazníku, který se týká distanční výuky na naší škole. Na základě zpětné vazby můžeme nejen dosavadní výuku vyhodnotit, ale především budeme mít podklady pro další zkvalitňování naší práce v této formě vzdělávání. Dotazník můžete vyplnit on-line (odkaz najdete ve Škole On-line ve zprávách určených zákonným zástupcům). Je přístupný od dnešního dne po dobu 10 dnů (do konce měsíce března). Děkujeme Vám za čas věnovaný vyplnění dotazníku. Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na návrat žáků do školy.

20. 3. 2021 - Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se do 28. března prdlužuje účinnost krizového opatření a do tohoto data se pokračuje v dosavadném režimu. Všichni žáci pokračují v distanční výuce, rovněž je uzavřena mateřské škola.

Distanční výuka a výtvarná výchova
I když naprostá většina úkolů z výtvarné výchovy pro starší žáky je dobrovolná a vyučující spíš zveřejňují nápady a inspiraci, některé výtvory jsou nápadité, originální.... Posuďte sami:
- komiks na téma "Koronavirus" - práce Sáry, Nikol, Šimona, Lucky, Zuzky, Julči ...
- sochy ze sněhu: výtvor Sáry, Davida, Lucky...
- vytvoření fotopříběhu - práce Davida , Lucky, Adriana, Tomáše, Ester ...

Tipy na tvoření s dětmi v době karantény (kreativní nápady nejen pro děti ze školní družiny):
abstraktní obrázek, hrad snů, , krajina, kytice z hoblinek z pastelek, motýli, nory pro zvířátka, oblečení,tištěné tulipány, železnice
.

ZMĚNA - 16. 3. 2021 - Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 - vzhledem k epidemické situaci proběhne zápis on-line, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis proběhne v termínu od úterý 6. do úterý 20. dubna 2021. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky včetně příloh mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- osobním podáním do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je u bočního vchodu budovy základní školy (Sedlnice č.p. 253)
- poštou (rozhodující je datum podání) - na adresu: ZŠ a MŠ Sedlnice, Sedlnice 253, 742 56
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí "obyčejný" e-mail) na adresu skola@zs-sedlnice.cz
- do datové schránky školy (mjcxkan)
Bližší informace najdete zde: .

10. 3. 2021 - Informace pro žáky, které čekají přijímací zkoušky na střední školy - jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory SŠ se posunou z půlky dubna na 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích na 5. a 6. května, uvedlo dnes ministerstvo školství. Náhradní termín JPZ pro všechny obory bude 2. a 3. června 2021. Podrobnější informace najdete zde:

9. 3. 2021 - Vážení rodiče, vzhledem k aktuálním protiepideckým opatřením vám nabízíme on-line "Den otevřených dveří" . Pokud se chcete podívat, jak to u nás vypadá, podívejte se na videa: MŠ č. p. 409 - zde, MŠ č.p. 109 (na obecním úřadě) - zde.

3. března 2021 - Vážení rodiče, v důsledku uzavření mateřské školy se termín výběru plateb za "školkovné" a stravné za měsíc březen ruší. Stanovená částka za "školkovné" bude krácena o počet dnů, po které bude MŠ uzavřená (nyní netušíme, o kolik dnů se bude jednat). Stravné za měsíc únor vám bude vráceno na účet, případně dle domluvy hotově.
Úplata za zájmové vzdělávání za dobu uzavření škol bude rovněž krácena o počet dnů, kdy do školy nebudou docházet prvňáčci a druháci.
.
Rozvrh hodin - od března - distanční vzdělávání
1. třída (s vyznačením on-line hodin) rozvrh - 1. třída
2. třída (s vyznačním on-line hodin) rozvrh - 2. třída
3. třída (změna začátku on-line hodin) rozvrh - 3. třída
4. třída (rozvrh beze změn) rozvrh - 4. třída
5. třída (rozvrh beze změn) rozvrh - 5. třída
6. třída (rozvrh beze změn) rozvrh - 6. třída
7. třída (rozvrh beze změn) rozvrh - 7. třída
8. třída (rozvrh beze změn) rozvrh - 8. třída
9. třída (rozvrh beze změn) rozvrh - 9. třída

28. 2. 2021 - Vážení rodiče, informace o ošetřovném najdete např. zde: Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení.

27. 2. 2021 - Vážení rodiče, dle rozhodnutí vlády ČR ze dne 26.02.2021 dochází od pondělí 1.3.2021 k uzavření všech škol pro všechny ročníky, tedy i pro žáky 1. a 2. třídy, kteří doposud měli prezenční yýuku. Všichni žáci pokračují v distanční výuce. V provozu není ani školní družina. O dalších podrobnostech Vás budeme aktuálně informovat.
Rovněž od 1. března budou uzavřeny mateřské školy.

24. 2. 2021 - Vážení rodiče, dle Mimořádného opatření MZ ČR od čtvrtku 25. února se nařizuje mít ve všech vnitřních prostorách staveb (a těmi jsou i školy a školská zařízení) a ve všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe nejméně 2 metry na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového filtru) /např. FFP2/KN 95/ nebo zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC.
Jinými slovy - všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové, nepedagogové/ jsou povinni při pobytu ve škole nosit respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku (tzv. chirurgickou roušku) nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se NEPOVAŽUJE látková rouška.
Do neděle 28. února lze místo výše uvedených ochranných prostředků používat ještě i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. Do neděle se tedy mohou používat i látkové roušky.
Povinnost nosit ochranný prostředek se nevztahuje jen na děti v mateřské škole a strávníky ve školní jídelně v době konzumace potravin, a to za podmínky, že sedí u stolu.

23.2.2021 - MŠ - Karanténa některých dětí ze třídy Námořníků - více informací najdete zde:

23. 2. 2021 - Text Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s platností od čtvrtku 25. února 2021. Text najdete zde:

22. 2.2021 - Vážení rodiče, na dnešním zasedání zastupitelstva obce informoval pan starosta o situaci se stravováním i o dosud proběhlých pracích na úpravě školní jídelny - výdejny. Došlo k opravě elektroinstalace, vzduchotechniky, k vymalování. Jak sdělil, bohužel ke vzniklým problémům s dodavatelem plynu, který oznámil termín připojení plynu až na 2. března 2021, a ke skutečnosti, že celé plynové zařízení nebylo v provozu několik měsíců, a proto bude třeba i krátký zkušební provoz, dojde k posunutí zahájení provozu výdejny.
Protože od dalšího týdne (tj. 8. března) jsou jarní prázdniny, stravovat v nové výdejně by se děti měly vzhledem k těmto nepředvídaným skutečnostem až po jarních prázdninách (15. března).
I když dojde k posunutí zahájení činnosti výdejny, prosíme vás o odevzdání přihlášek ke školnímu stravování do konce února (přihlášky jsou potřebné pro další komunikaci se školní jídelnou v Příboře). Přihláška ke stažení zde:
Vzniklá situace nás velmi mrzí. Děkujeme za pochopení.

18. 2. 2021 - Vážení rodiče, jak jste byli informováni, od 1. března je plánováno zahájení provozu školní jídelny - výdejny. Strava bude dovážena ze školní jídelny v Příboře. Výdej stravy, odhlašování a přihlašování obědů i placení bude probíhat přes pracovníky sedlnické výdejny školní jídelny. Kontaktní osobou bude pan Lukáš Koliba. Telefonický kontakt i bližší informace ohledně provozu vám budou sděleny během příštího týdne. (e-mail: jidelna@sedlnice.cz) .
Byli jsme pověřeni, abychom Vás požádali již nyní, před zahájením provozu, o vyplnění přihlášek ke stravování. Tyto vyplněné přihlášky potřebujeme od všech zájemců o školní stravování do konce školního roku (tedy i těch, kteří počítají s tím, že se stravovat začnou např. až po obnovení osobní přítomnosti žáků školy). Přihlášku si můžete stáhnout zde, případně si je ve škole vyzvednout, je třeba odevzdat ve škole do pátku 26. února do 8:00 (můžete využít schránku u bočního vchodu).
Rodiče žáků, kteří se účastní prezenční výuky, budou ohledně stravování kontaktováni třídními učitelkami.
Pokud budou mít zájem o oběda už v pondělí 1. března i žáci, kteří se účastní distančního vzdělávání, musí si tyto obědy přihlásit - nejpozději do pátku 26. února do 8:00 hodin (pro tentokrát k přihlášení použijte školní e-mail: skola@zs-sedlnice.cz, informace předáme….). Obědy si žáci budou moci odebrat pouze do vlastního jídlonosiče ve vymezeném čase.
Pokud budou mít zájem o přihlášení od data pozdějšího, veškerá další komunikace již bude probíhat s pracovníky školní výdejny.

13. 2. 2021 - Vážení rodiče, dle informací z MŠMT ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí15. února budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Bude tedy zachován stávající stav, školy budou fungovat ve stejném režimu jako dosud.

Kde ve Škole OnLine hledat přehled docházky svých dětí?Jak zjistit, zda dítě chybělo, zda má hodiny omluvené... Postup najdete zde:

2. 2. 201 - Aplikace INSPIS SETMOBILE pomůže při přípravě na přijímací zkoušky
Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Více informací najdete zde:

Rozvrh hodin od 2. pololetí (s vyznačením on-line hodin)
3. třída (od 8. února 2021) rozvrh - 3. třída)
4. třída (od 8. února 2021) rozvrh - 4. třída
5. třída (od 8. února 2021) rozvrh - 5. třída
6. třída rozvrh - 6. třída
7. třída rozvrh - 7. třída
8. třída rozvrh - 8. třída
9. třída rozvrh - 9. třída
.

29.1.2021 - Vážení rodiče, na základě oznámení provozovatele školní jídelny pana Davida o ukončení této činnosti vám od něho předáváme touto informaci - vyúčtování nedoplatků či přeplatků za školní stravování bude provádět ve čtvrtek 4. února 2021 v době od 9 do 15 hodin a v pátek 5. února 2021 v době od 9 do 16,30 hodin v prostorách školní jídelny. Využijte prosím boční vchod v budově restaurace Sněženka. U dveří je zvonek. Zároveň vás žádá o případné přinesení dokladů o zaplacení, které mohou přispět k rychlejšímu řešení případných nesrovnalostí. Bližší informace poskytne pan David.

28. 1. 2021 - Vážení rodiče, dle informaci z MŠMT vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

26. 1. 2021 - Vážení rodiče, vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až do doby, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování.
Již nyní máte v systému Škola OnLine zpřístupněné hodnocení za 1. pololetí. Cestu k tomuto najdete zde:
Žákům 1. a 2. třídy bude výpis z vysvědčení vydán ve škole ve čtvrtek 28. ledna v poslední vyučovací hodině.
Žáci ostatních tříd si mohou vyzvednout výpis z vysvědčení za dodržení hygienických opatření (tj. rouška, rozestup 2 metry mezi žáky) ve čtvrtek 28. ledna 2021 v uvedené době u bočního vchodu do školy:
3. třída: v době od 8,00 do 8,30 hod
4. třída: v době od 10,30 do 11,00 hod
5. třída: v době od 11,00 do 11,30 hod
6. třída: v době od 11,30 do 12,00 hod
7. třída: v době od 12,00 do 12,30 hod
8. třída: v době od 12,30 do 13,00 hod
9. třída: v době od 13,00 do 13,30 hod
Vzhledem k dodržení hygienických pravidel (i probíhající distanční výuce) je nutné dodržet uvedené časové rozpětí. Děkujeme za pochopení.
V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny. Až budeme vědět, jak bude probíhat výuka od 1. února, budeme vás informovat.

Kde ve Škole OnLine hledat hodnocení žáka za 1. pololetí? Postup najdete zde:

Kde ve Škole OnLine hledat přehled docházky svých dětí?Jak zjistit, zda dítě chybělo, zda má hodiny omluvené... Postup najdete zde:

Distanční výuka pro žáky 3. - 9. třídy pokračuje
Vážení rodiče, dle vyjádření ministra školství školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce podle současného režimu.

MŠ - Karanténa dětí ze třídy Berušek - 18.1.2021 - více informací najdete zde:

18. 1. 2021 - Vážení rodiče, chtěli bychom Vás informovat o situaci se školní jídelnou. V současné době probíhá jednání obce s nájemcem, jak bude vypadat další postup řešení s jídelnou ve Sněžence. Když jsme se v podobné situaci ocitli před rokem a půl, vozili jsme děti do školní jídelny v Příboře. Vzhledem k současné epidemiologické situaci toto však možné není. Nabízí se možnost přivážení stravy např. z jídelny v Příboře k nám, ale vzhledem k tomu, že ve škole a ani v jiných obecních prostorách nejsou k dispozici výdejny, které by splňovaly náležitosti pro výdej jídla určeného pro žáky (mimo jiné bychom měli i zabezpečit, aby přivezená strava od uvaření po ukončení výdeje dle vyhlášky neklesla pod 60 stupňů C ) celá situace je mnohem složitější. Řešení se najít snažíme, ale žádáme Vás o trpělivost.

MŠ - Karanténa dětí ze třídy Berušek - 13.1.2021 - více informací najdete zde:

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že v provozně restaurace Sněženka byla dnešním dnem (tj. 12. 1. 2021) pozastavena činnost při přípravě a výrobě pokrmů, bude i školní jídelna ve Sněžence mimo provoz. Náhradní strava momentálně nebude zajištěna. Prosíme, aby rodiče vybavili své děti dostatečným množstvím svačiny (především u družinových dětí). O dalším postupu vás budeme informovat.

Vážení rodiče, žáci, chtěli bychom vás informovat o ONLINE Veletrhu středních škol v Moravskoslezském kraji. Veletrh je organizován Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky v Ostravě a je určen žákům, jejich zákonným zástupcům a všem uchazečům o studium na středních školách v našem kraji pro školní rok 2021/2022. Online prezentace středních škol bude v našem kraji probíhat ve dnech 18. ledna až 4. února 2021 po jednotlivých okresech (pro školy sídlící v daném okrese), v každém okrese vždy ve dvou stanovených dnech v čase 10:00 – 18:00 hodin. Zde naleznete termíny online videohovorů a prezentací středních škol po jednotlivých okresech.
Bližší informace a spot na YouTube najdete zde:

Distanční výuka pro žáky 3. - 9. třídy pokračuje
Vážení rodiče, většina žáků a studentů bude pokračovat i po 10. lednu v distančním vzdělávání. Vláda kvůli epidemii covidu-19 rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna. Do škol budou mooci nadále chodit žáci prvních a druhých tříd základních škol. Výuka bude tedy probíhat ve stejném režimu jako nyní (platí rozvrh hodin od 4. ledna - s vyznačením on-line hodin).

Vážení rodiče, s ohledem na stávající epidemiologickou situaci a nařízení a opatření vlády klasické třídní schůzky plánované na leden proběhnout nemohou. Nicméně rádi bychom Vám i za této situace, pokud se chcete s učiteli setkat, navrhli řešení.
O prospěchu svých dětí jste průběžně informováni ve Škole OnLine. Pokud potřebujete projednat další záležitosti či máte zájem o individuální "osobní" konzultaci, lze toto uskutečnit on-line v platformě MS Teams. Od třídních učitelů vašich dětí jste obdrželi přes zprávy ve Škole OnLine bližší informace (jak si domluvit ve dnech 12. - 13. ledna konzultace s jednotlivými vyučujícími).

Distanční výuka od 4. ledna 2021
Vážení rodiče, ze současné epidemiologické situace vyplývá, že se všichni žáci 4. ledna do svých tříd nevrátí. Opět proto měníme současné rozvrhy tak, aby byli žáci v kontaktu s učiteli a všemi naukovými předměty.
Z důvodu, že se distančně budou vzdělávat žáci 3. - 9. ročníku najednou a i s ohledem na skutečnost, že v rodinách často dochází k využití techniky více dětmi účastnících se on-line výuky, vracíme se k modulu z listopadu (rozdíl začátku hodin na 1. a 2. stupni, délka vyučovacích hodin).
V rozvrhu hodin jsou žlutě vyznačeny hodiny, které budou probíhat on-line. Ostatní hodiny jsou věnovány samostatnému vypracovávání úkolů, případně ke konzultacím s vyučujícími daného předmětu.
On-line výuka bude probíhat v prostředí MS TEAMS. Účast na výuce je povinná. Pokud žáci nemají možnost pracovat v této aplikaci, oznámí neprodleně tuto skutečnost vyučujícímu a domluví si způsob vyzvednutí zadání hodiny (např. přes Školu On-line, případně osobním vyzvednutím ve škole dle domluvy v době od 9 do 11 hod). Přihlašovací údaje i práci v tomto prostředí již znáte. Pokud byste měli jakékoli problémy, kontaktujte nás prosím (přes Školu On_line nebo e-mail: skola@zs-sedlnice.cz )
Ostatní hodiny v rozvrhu jsou věnovány samostatnému vypracovávání úkolů, případně ke konzultacím s vyučujícími daného předmětu. I nadále platí zadávání domácích úkolů a komunikace přes Školu OnLine.
Děkujeme vám za spolupráci a pomoc při výuce, v neposlední řadě též za zajištění technické podpory vašich dětí, bez které by se výuka neuskutečnila.Přejeme všem hlavně pevné zdraví a těšíme se, až bude naše výuka pokračovat opět prezenční formou.
Rozvrh hodin od 4. ledna (s vyznačením on-line hodin)
3. třída rozvrh - 3. třída
4. třída rozvrh - 4. třída
5. třída rozvrh - 5. třída
6. třída rozvrh - 6. třída
7. třída rozvrh - 7. třída
8. třída rozvrh - 8. třída
9. třída rozvrh - 9. třída
.
Žáci 1. a 2. třídy budou do školy chodit a výuku mít dle "běžného" rozvrhu.

Všem dětem i rodičům přejeme krásné a radostné vánoční svátky a do nového roku především hodně zdraví, pohody a spokojenosti!
.
Podle informací ministra školství z dnešního dne (tj.22. prosince) by se vzhledem k nastavenému nejtvrdšímu režimu ochranných opatření (PES 5) od 4. ledna vrátí do školy kol vráti jen žáci prvních a druhých tříd. Pro ostatní by měla platit distanční výuka. Otevřené by měly zůstat i mateřské školy. Až budeme znát další podrobnosti, budeme vás na www stránkách i na Škole Online informovat.

Informace z 14. prosince 2020
Dle rozhodnutí MŠMT se kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Žáci půjdou do školy naposledy v pátek 18. prosince, prázdniny budou tedy delší o dva dny. Pondělí 21. prosince a úterý 22. prosince budou vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Školní družina v tyto dny nebude rovněž v provozu. Rodiče dle sdělení MŠMT mohou po oba dny čerpat ošetřovné.

Mikuláš se svou družinou přišel :-) Letos sice za přísných hogienických opatření, ale přesto - v pátek 4. prosince Mikuláš, čerti i andělé přišli... Tentokrát nechodil za dětmi do tříd. Společné "setkání" probíhalo postupně na chodně školy. Pokud děti řekly básničky, byla i sladká odměna:-) Foto zde:

Vzhledem ke změnám zveřejněným v Informacích k provozu školy a školských zařízení bude od pondělí 7. prosince 2020 možné v odděleních školních družin nově spojit dvě třídy, bez ohledu na ročník. Z tohoto důvodu lze od pondělí 7. prosince 2020 zařadit do školní družiny i žáky ze IV. a V. třídy (žáci IV. třídy budou v družině spojeni s žáky II. třídy, páťáci budou spojeni s žáky III. třídy). Úplata za družinu za měsíc prosinec bude vzhledem k omezenému provozu krácena. Provoz oddělení žáků II. a IV. třídy je do 16 hodin, oddělení žáků III. a V. třídy do 15,20 hodin.

V souvislosti se současnou koronavirovou situací se ani v tomto předvánočním čase nekonaly a ani nebudou konat akce, které patřily již k tradičním. Mezi ně patřilo rozsvícení vánočního stromu. Díky obecnímu úřadu se ale vánoční strom na první adventní neděli rozsvítil. K radosti nejen prvňáčků i druháků, kteří do školy několik dní chodí a jeho zdobení viděli, je dokonce přímo před budovou základní školy. Děkujeme :-) (foto zde:)

Rozvrh hodin od 30. listopadu 2020 najdete zde:

Rozvrh hodin od 30. listopadu pro 6. třídu s vyznačením on-line hodin zde:

Rozvrh hodin od 30. listopadu pro 7. třídu s vyznačením on-line hodin zde:

Rozvrh hodin od 30. listopadu pro 8. třídu s vyznačením on-line hodin zde:

Informace z 23. listopadu 2020
Na základě informací z MŠMT ohledně provozu základních škol od 30. listopadu 2020 sdělujeme následující:
- prezenční výuka - I. stupeň (1. - 5. ročník)
- prezenční výuka - 9. ročník
- rotační výuka - 6. - 8. ročník takto:
od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 prezenčně 7. a 8. třída, distanční výuka 6. třída
od 7.12.2020 do 11.12.2020 prezenčně 6. třída, distanční výuka 7. a 8. třída
od 14.12.2020 do 18.12.2020 prezenčně 7. a 8. třída, distanční výuka 6. třída
od 21.12.2020 do 22.12.2020 prezenčně 6. třída, distanční výuka 7. a 8. třída
od 23.12.2020 do 3.1.2021 - vánoční prázdniny, další provoz dle nařízených opatření MŠMT
Výuka bude probíhat podle nového rozvrhu. Ten bude k dispozici na webu školy i ve Škole OnLine.
.
Organizace prezenční výuky (ve škole)
Bude se vyučovat dle nového rozvrhu, které budou ve ŠKOLE ON-LINE. Tělesná i hudební výchova v rozvrhu jsou, ale jejich obsah bude nahrazen vhodnou formou. Zpívat se nesmí, je zakázána i sportovní činnost (doporučeny vycházky…). Příchod žáků do školy bude umožněn od 7.10 do 7.25. Po přezutí v šatnách půjdou žáci do tříd, kde si vydesinfikují ruce. Všichni budou mít povinně roušky po celou dobu výuky a pobytu ve škole. Prosíme rodiče, aby měli žáci dvě roušky, jednu na ústech při vstupu do školy a po celou dobu výuky, druhou v sáčku v aktovce. Bude zajištěno časté větrání tříd.
.
Organizace distanční výuky (doma)
Distanční výuka bude probíhat dle nového rozvrhu, který bude platit od 30. listopadu. Žáci ho najdou na webu i ve Škole OnLine. On-line hodiny budou uvedeny v kalendáři v TEAMS.
.
Školní družina:
1. oddělení - 1. ročník - provoz od 6:30-7:10 a od 11:10-16:00
2. oddělení - 2. ročník - provoz od 6:30-7:10 a od 11:10 (12,05) -16:00
3. oddělení - 3. ročník - provoz od 12,05 do 15,20
Jak jsme Vás již informovali, vzhledem k požadavku, že v oddělení školní družiny mohou být pouze žáci jednoho ročníku (třídy), můžeme ve stávajících 3 odděleních umístit pouze děti ze tří tříd - tedy žáky 1. - 3. třídy. Do úpravy změny podmínek žáky čtvrté a páté třídy nemůžeme do stávajících oddělení školní družiny zařadit. Úplata za školní družinu jim bude vrácena.
doplněno 24. listopadu - rodičům třeťáků byla nabídnuta prozatimní varianta provozu ranní družiny.
.
Školní jídelna
Školní jídelna bude v provozu pro žáky prezenční výuky. Všem žákům v době PREZENČNÍHO vzdělávání , kteří byli v září zapsaní do jídelny, bude v těchto termínech automaticky oběd přihlášen. (tato informace se nevztahuje na žáky 1. a 2. třídy - ti již do jídelny chodí). Pokud o oběd nebude mít žák zájem, rodič mu jej běžným způsobem odhlásí (tel: 776 717 901, e-mail: restauracesnezenka@email.cz ).
Žáci vzdělávající se distančním způsobem nemohou oběd konzumovat v jídelně. Případné odebírání stravy v době distanční výuky si přihlásí sami. Dotovanou stravu po dohodě s provozovatelem jídelny mohou odebírat např. pouze do jednorázových obalů.

Informace z 19. listopadu 2020
Podle stávajících informací by se další žáci měli vrátit do školy od pondělí 30. listopadu. Bez omezení by měly jít děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat (během příštího týdne sdělíme, jak konkrétně "rotování" žáků 6. - 8. třídy bude vypadat).
Provoz školní družiny: Upozorňujeme, že podle stávajích opatření PES pro oblast školství bude provoz školních družin možný pouze za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě (do jednoho oddělení lze zařadit jen žáky z jednoho ročníku). Z tohoto důvodu a z personálních možností bude možné do stávajících tří oddělení školní družiny zařadit jen žáky ze tří tříd. V tomto případě upřednostníme mladší žáky, tzn. žáky 1. - 3. třídy. Žáky čtvrté a páté třídy, pokud nedojde ke změně opatření PES, nebude možné do školní družiny od 30. listopadu zařadit. Děkujeme za pochopení.
Opatření PES pro oblast školství
MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 19.11.2020

Informace z 12. listopadu 2020
Ve středu 18. listopadu nastupují zpět do školy žáci 1. a 2. třídy.
Všichni žáci budou mít povinně roušky po celou dobu výuky a pobytu ve škole i školní družině (prosíme nejméně dva kusy roušek na den).
Vyučování začíná v 7:30 a bude podle původního rozvrhu, který platil před nástupem do distanční výuky.
Nebudou zatím vyučovány tělesná a hudební výchova (nejezdí se ani na bazén). Tyto hodiny budou nahrazeny třídnickou hodinou, posílením českého jazyka, matematiky nebo pobytem na čerstvém vzduchu. (Prosíme proto, aby byli žáci vhodně, teple oblečeni dle počasí i na případný pobyt venku.)
Školní družina bude v provozu. Ranní od 6.30 a odpolední do 16.00 hodin. Každá třída bude mít své samostatné oddělení.
Po dohodě s panem Davidem bude v provozu i školní jídelna. Bude třeba přihlásit děti, které ve středu 18. listopadu půjdou na oběd.
Prosíme rodiče, aby žáky s příznaky respiračních onemocnění do školy neposílali. Žádáme rodiče o zajištění oznamovací povinnosti k neúčasti žáka ve výuce z důvodu onemocnění covid-19. Škola je povinna tyto skutečnosti o onemocnění žáků i pracovníků školy neprodleně hlásit hygienické stanici.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (dle "covidového" rozvrhu) .
Od 18. listopadu budou umožněny individuální konzultace ve škole - vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník (může být přítomen i zákonný zástupce žáka). Konzultace s pedagogy bude zapotřebí dohodnout osobně vždy předem emailem nebo telefonicky (budou přednostně využívány hodiny, které nejsou vyučovány on-line).
Třídní schůzky plánované na 18. listopadu 2020 jsou zrušeny. Nový termín bude určen v návaznosti na zrušení současných vládních opatření. Informování o prospěchu žáků je stále možné prostřednictvím Školy OnLine (přehled klasifikace).
Děkujeme všem rodičům za přístup, odpovědnost a pomoc při řešení distanční výuky. Bez vás bychom to nezvládli....

Informace z 11. listopadu 2020 - Otevření školy pro žáky 1. a 2.třídy - Ministr školství dnes ohlásil návrat žáků 1. a 2.třídy do škol od středy 18. listopadu. V provozu pro děti z těchto tříd bude i školní družina a po dohodě s panem Davidem i stravování v jídelně. Po celou dobu pobytu ve škole mají děti i zaměstnanci povinnost nosit roušky. Čekáme na bližší pokyny k zajištění organizace z MŠMT. Poté Vás budeme informovat. Doufáme, že v brzké době dojde k dalšímu rozvolnění a návratu všech žáků.

Tipy na tvoření s dětmi v době karantény (kreativní nápady nejen pro děti ze školní družiny):
Kefírové langoše
.......Jak je to? (texty lidových písniček):
......Poznáš hudební nástroje?
......Oční klamy I
......Oční klamy II
......Tisk z koláže
......Výzdoba oken
.
Rozvrh hodin (včetně vyznačených on-line hodin)
1. třída rozvrh - 1. třída
2. třída rozvrh - 2. třída
3. třída rozvrh - 3. třída
4. třída rozvrh - 4. třída
5. třída rozvrh - 5. třída
6. třída rozvrh - 6. třída
7. třída rozvrh - 7. třída
8. třída rozvrh - 8. třída
9. třída rozvrh - 9. třída

Vážení rodiče, milí žáci. Jak jsme Vás již informovali, vzhledem k tomu, že od 2. listopadu bude nadále pokračovat distanční výuka a žáci se zatím do školy nevrátí, dojde k postupné změně způsobu distanční výuky. V rozvrzích hodin (viz níže) jsou ŽLUTĚ vyznačeny hodiny, které budou probíhat on-line (všimněte si prosím začátku vyučovacích hodin - ty jsme se snažili alespoň trochu přizpůsobit z důvodu využití techniky v domácnosti při větším množství dětí účastnící se on-line výuky (rozdíl začátku "hodin" na 1. a na 2. stupni). V těchto vyučovacích hodinách bude povinná výuka probíhat prostřednictvím aplikace MS TEAMS, která je součástí Office 365. (Kamera pro žáky není nutností, mikrofon by měl být, sluchátka /reproduktory/ ano). Ostatní hodiny v rozvrhu jsou věnovány samostatnému vypracovávání úkolů, případně ke konzultacím s vyučujícími daného předmětu.
Přihlašovací údaje obdrží žáci od svých třídních učitelů. Naší snahou je začít od čtvrtku 5. listopadu začít s on-line výukou. Veškěré další informace najdete v přiložených souborech.
I nadále platí zadávání domácích prací a komunikace přeš Školu On-line. V prostředí MS TEAMS bude probíhat on-line výuka.
Žáci, kteří nebudou mít možnost pracovat v platformě MS Teams, oznámí neprodleně tuto skutečnost vyučujícímu. Domluví si způsob vyzvednutí zadání hodiny (např. zaslání přes Školu OnLine, případně pokud mají mají problémy s aplikací ŠkolaOnLine - osobní vyzvednutí ve škole dle domluvy v době od 9 do 11 hodin).

Informace pro rodiče i žáky najdete zde:

Návod k registraci do MS Office 365 a Teams najdete zde:

Pravidla výuky pro žáky

Videonápovědu, jak se připojit k onůline výuce najdete zde:

Vážení rodiče, od 2. listopadu bude nadále pokračovat distanční výuka a žáci se zatím do školy nevrátí. Vzhledem k této skutečnosti dojde k postupné změně způsobu distanční výuky. V rozvrzích hodin budou vyznačeny hodiny, které budou probíhat on-line. V těchto vyučovacích hodinách bude povinná výuka (videokonference) probíhat prostřednictvím aplikace MS TEAMS, která je součástí Office 365. (Kamera pro žáky není nutností, mikrofon by měl být, sluchátka /reproduktory/ ano). Denně se bude jednat asi o 2 - 3 předměty. Ostatní hodiny v rozvrhu budou věnovány samostatnému vypracovávání úkolů, případně ke konzultacím s vyučujícími daného předmětu.
K této změně dojde postupně. Přihlašovací údaje společně s dalšími pokyny obdržíte začátkem listopadu od třídních učitelů.
Již nyní se můžete podívat na videonápovědu, jak se připojit k online výuce v MS Teams zde, případně návod k registraci do MS TEAMS a připojení ke schůzce v pdf zde:
Žáci, kteří nebudou mít možnost pracovat v platformě MS Teams, oznámí neprodleně tuto skutečnost vyučujícímu. Domluví si způsob vyzvednutí zadání hodiny (např. zaslání přes Školu OnLine, případně pokud mají mají problémy s aplikací ŠkolaOnLine - osobní vyzvednutí ve škole dle domluvy v době od 9 do 11 hodin).

Tipy na aktivity s dětmi v době karantény (kreativní nápady nejen pro děti ze školní družiny) - Halloween

Aktuální informace k ošetřovnému - stránky České správy sociálního zabezpečení :
.
Výroční zprávu o základní škole za rok 2019/2020 - nejdete zde: (projednána na zasedání školské rady - on-line - dne 13. října 2020):
Doplnění školního řádu - věci týkající se distanční výuky (projednáno na zasedání školské rady - on-line - dne 13. října 2020):
Vyhodnocení dotazníků týkající se distančního vzdělávání v minulém školní roce - najdete zde:

Tipy na aktivity s dětmi v době karantény (kreativní nápady nejen pro děti ze školní družiny) :
Dekorace z ruliček od toaletního papíru:
.......Monotyp:
......Razítka z ruliček od toaletního papíru:
......Technika přes kopírák:
......Tisk z polystyrénových krabiček: :
......Koš hádanek z hudebky (1):
......Koš hádanek z hudebky (2):
......Koš hádanek z hudebky (3):
......Koš hádanek z hudebky (4):
......Výzdoba oken:
.
Informace ze dne 14. října 2020

Informace k vystavení OČR - Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že jsme již obdrželi z MŠMT vyřízenou žádost o změnu organizace školního roku z nepředvídaných důvodů v termínu od 12. do 13. října, pokud chcete vystavit Žádost o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let na tyto dva dny, napište prosím žádost ředitelce školy prostřednictvím Školy OnLine nebo na e-mail (skola@zs-sedlnice.cz) . Uveďte i jméno dítěte, na které chcete OČR vystavit a zda si pro tiskopis přijdete osobně (budou vydávány ve škole v pondělí 19. října), nebo chcete zaslat elektronickou verzi (uveďte e-mailovou adresu).
S účinností od 14. října 2020 byla krizovým opatřením Vlády ČR plošně zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve školách. Informace o poskytování ošetřovného v souvislosti s tímto mimořádným opatřením najdete zde

Tipy na tvoření s dětmi v době karantény (kreativní nápady nejen pro děti ze školní družiny):
Obrázky z listí:
.......Kaštanová rychlovka:
......Ježci (zápich)
.
Informace ze dne 13. října 2020

Vážení rodiče, v návaznosti na usnesení vlády ČR s účinností od 14. října do 1. listopadu (včetně) platí zákaz osobní přítomnosti žáků 1. a 2. stupně základních škol na základním vzdělávání. Zákaz se vztahuje po celou dobu i na činnost školních družin.
Již podle dřívějšího usnesení vlády ve dnech 26. a 27. října byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách - jedná se o 2 dny volna. V tuto dobu nebude probíhat distanční vzdělávání (tudiž ani nevzniká žákům právo na dotovaný oběd). Ve středu 28. října je státní svátek a následují 2 dny podzimních prázdnin. Pevně něřím, že se v pondělí 2. listopadu setkáme ve škole.

Informace k vystavení OČR - vzhledem k tomu, že škola je uzavřena z důvodu nařízené karantény učitelům, uzavření školy musí potvrdit MŠMT na základě povolení změny organizace školního roku. Žádost byla na MŠMT v pondělí odeslána a měla by být během 1 - 2 dnů vyřízena. Poté tomu, kdo bude potvrzení OČR požadovat, vystavíme. Momentálně čekáme na vyřízení žádosti v Praze. Až bude potřebné vyřízeno, dáme vám prostřednictvím Školy OnLine vědět.
V současné době čekáme i na pokyny ze strany ČSSZ ohledně vystavení OČR po uzavření škol od 14. října 2020.

Informace o krizovém ošetřovném - na stránkách MPSV - zde:

STRAVOVÁNÍ- I nadále platí, že pokud se vaše dítě povinně vzdělává distančním způsobem (a ani není nemocné nebo v karanténě) a zároveň není přerušený provoz školní jídelny, může mu být umožněn odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu. Pokud máte o stravování zájem, je nutné své dítě přihlásit (nejlépe den předem - tel. 776 717 901 (telefonicky nebo SMS), e-mail: restauracesnezenka@email.cz . Výdej obědů probíhá od 12 do 13 hodin. Pokud ke stravování vaše dítě nepřihlásíte, obědy byly automaticky na celou dobu uzavření škol odhlášené.

Vážení rodiče. Nakladatelství Nová škola Duha vzhledem k nastalé situaci dává možnost poskytnout všechny jimi vydávané interaktivní učebnice k domácímu použití do 30. září 2020. Licenční certifikáty i postup je na těchto www stránkách / .
.
.
.
.
.
Informace ze dne 11. října 2020

Vážení rodiče, od pondělí 12. října 2020 (minimálně do 16. října 2020) bude celá základní škola v Sedlnicích uzavřena z důvodu nařízení karantény Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě všem pedagogickým pracovníkům ZŠ. Výuka po tuto dobu bude probíhat distanční formou.
Zároveň upozorňujeme rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a pokud by měly příznaky onemocnění COVID-19, nechť telefonicky kontaktují svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Děkujeme za pochopení.

STRAVOVÁNÍ - Vážení rodiče, pokud se vaše dítě povinně vzdělává distančním způsobem (a ani není nemocné nebo v karanténě) a zároveň není přerušený provoz školní jídelny, může mu být umožněn odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu. Pokud byste měli zájem o stravování v příštím týdnu, přihlaste své dítě zítra nejpozději do 8,00 hodin - telefon 776 717 901 (telefonicky nebo SMS). Výdej obědů by probíhal od 12 do 13 hodin. Pokud ke stravování vaše dítě nepřihlásíte, bude mu automaticky na celý týden oběd odhlášen.

Informace k vystavení OČR - vzhledem k tomu, že škola je uzavřena z důvodu nařízené karantény učitelům, uzavření školy musí potvrdit MŠMT na základě povolení změny organizace školního roku. Žádost byla na MŠMT odeslána a měla by být během 1 - 2 dnů vyřízena. Poté tomu, kdo bude potvrzení OČR požadovat, vystavíme. Momentálně čekáme na vyřízení žádosti v Praze. Až bude potřebné vyřízeno, dáme vám prostřednictvím Školy OnLine vědět. .
.

Drakiáda 2018 - V pátek 9. října jsme se jako již každoročně vypravili se školní družinou na hřiště pouštět draky. Tento rok se jich sešlo opravdu hodně hýřili barvami i rozličnými tvary. Sluníčko bylo sice schované za mraky, ale větřík hezky foukal. Všichni jsme si užili krásné dopoledne.

9. října 2020 - Dnes se měli možnost naši čtvrťáci prostřednictvím rozhlasové novinářky a spisovatelky paní Michaely Veteškové dozvědět, jaké to je být novinářem. Učili se pracovat se svým hlasem, artikulovat, nacvičovali jazykolam, nechali pracovat svou fantazii při poslechu vyprávění. Bedlivě poslouchali o tom, jak nebezpečné mohou být sociální sítě, což aplikovali hned do praxe na jednom z příkladů. Došlo ale také na řízené čtení z knihy paní Veteškové, na základě čehož pak skupinky dětí měly provést rozhovor. A zjistily, že to není až tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Akce proběhla v rámci Týdne knihoven.

6. října 2020 - Děti druhé a třetí třídy měly díky místní paní knihovnici Lenky Šimurdové možnost setkání se spisovatelkou současné dětské literatury, paní Petrou Braunovou, která za nimi přijela až z daleké vesničky blízko Klatov. Druháčci měli možnost seznámit se s její tvorbou, společně si vyprávěli o povolání spisovatele, o důležitosti čtení a nescházelo ani autorské čtení, které mělo děti nalákat k přečtení si některých knih s dětským hrdinou. Třeťáky čekalo seznámení s tím, jak vzniká kniha, kolik lidí je k tomu potřeba, kdo za co zodpovídá a rovněž nescházelo autorské čtení z knih s dětským hrdinou plných dobrodružství. Právě téma dobrodružství děti zajímá nejvíce, což vyplynulo ze společného povídání o tom, co by chtěly děti zažít. Akce proběhla v rámci probíhajícího Týdne knihoven.

DEN NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI. Je čtvrtek 1. 10. 2020 - dlouho očekávaný den. Sledujeme vývoj počasí, balíme roušku. Sluníčko na nás zapomnělo, přesto do Příbora na dopravní hřiště vyrážíme. Jsme očekáváni a hned se pouštíme do práce. Po roce mají někteří problém získané znalosti si vybavit, ale jsou i tací, jež excelují již po ránu, kdy se mnozí teprve "probouzejí". A jejda, křižovatky! Pravidlo pravé ruky? Cože? No to nechápu! …. Aha, představím si, že odjel a pak vidím, jak pojede další.
Následuje test - pozor - křížky, ne kolečka! A je to za námi. Nedočkavě očekáváme výsledky a po očku sledujeme dění za oknem. Prší? Kape? Tak rychle balíme a jde se ven. Kol se ujímají nejprve ti, kteří uspěli v testu, ostatní čeká "opáčko". Nakonec se projíždíme všichni a užíváme si to i přes nepřízeň počasí. Jen dávat pozor na rychlost, aby to někomu neuklouzlo! Uklízíme kola a ustává i deštík. Někteří přebírají průkazy cyklisty, většina však jen ceny útěchy. Tak snad příště. Vyrážíme k domovu s krásnou představou, že jsme si to užili a zítra už je páteček.

Z pohádky do pohádky - společný projekt místní knihovny a školní družiny. Průvodcem se stal kašpárek, který žáky uvedl do pohádkového světa formou hádanek a písničky. Ve světě pohádek žáci obdrželi karty, kam se značily splněné úkoly pomocí razítek. Děti na stanovištích plnily v roli pohádkových bytostí úkoly, ve kterých bylo nutné prokázat zručnost, logické uvažování, tvořivost, ale také schopnost spolupráce. Za splnění zadaných úkolů jim byl dělen Řád pohádkové říše a sladká odměna. Foto zde:

Od pondělí 7. září žáci 2. a 3. třídy, přihlášení žáci z ostatních tříd 1. stupně a předškoláci z mateřské školy jezdí do Nového Jičína na plavecký výcvik. Foto zde:

Vzhledem k tomu, že na naší škole je situace vzhledem k nemoci COVID-19 klidná, v pátek 25. září 2020 bude v naší škole probíhat normální vyučování, ředitelské volno nebude.

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení - nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Výjimka z povinnosti
nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině a na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách)

V úterý 15. září proběhlo slavnostní ukončení projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky a naši prvňáčci se ho mohli účastnit díky iniciativy paní knihovnice Lenky Šimurdové. Celý projekt byl v březnu 2020 nedobrovolně přerušen kvůli epidemii COVID-19, a tak jeho zakončení mohlo proběhnout až teď. V areálu školní multifunkční zahrady tak král Ota I. pasoval dnes již druháčky na čtenáře. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro každého prvňáčka knížka Lenky Rožnovské Katka a klokan ze šuplíku. . Foto zde:

Informace - Doporučený postup Odborné společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte - k seznámení zde:

Volby do školské rady - v době třídních schůzek dne 9. září proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců. Zvolili jste si paní Šárku Spurnou a paní Lenku Rapčanovou. Blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci.

Povinné nošení roušek ve společných prostorách školy - Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví platí od čtvrtka 10.9.2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení (chodby, toalety...). (pozn: roušky se nemusí nosit v učebnách nebo tělocvičnách). Všichni žáci proto budou mít dvě roušky - v jedné vstoupí do budovy, druhou budou mít v igelitovém sáčku v aktovce.

Ve středu 9. září od 15,30 hod proběhnou informativní třídní schůzky. Žádáme všechny zákonné zástupce i další příchozí osoby, aby si při vstupu do budovy školy nasadili ochrannou roušku. Na třídních schůzkách budete seznámeni s provozem školy vzhledem ke COVID-19, připomeneme aplikaci Škola OnLine i elektronickou žákovskou knížkou. Během třídních schůzek proběhnou i volby do školské rady.

Od pondělí 7. září budou žáci 2. a 3. třídy a přihlášení žáci z ostatních tříd 1. stupně jezdit do Nového Jičína na plavecký výcvik.

Slavnostní zahájení školního roku - foto zde:

Pro případ bezhotovostních plateb - číslo účtu školy 154954122/0300 . Do zprávy uvádějte prosím jméno a příjmení dítěte, třídu a účel platby.

Informace k zahájení školního roku 2020/2021 - aktualizováno 29.8.2020:

Informace pro rodiče prvňáčků (aktualizace) - rodiče prvňáčků budou moci jít s dětmi první den i do budovy školy (vemte si s sebou prosím roušku). Do školy vejděte hlavním vchodem. "Vyučování" začíná v 7,30 hodin, budova školy je otevřena od 7,10 hod. Žádáme vás, aby do budovy školy vstoupili s prvňáčkem maximálně dva členové doprovodu. Ve škole se společně s dětmi zdržíte asi hodinu.

Informace pro žáky 2. - 9. třídy - školní rok bude slavnostně zahájen 1. září 2020 v 7,30 hod. Do budovy školy vstupte hlavním vchodem. Žáci ve škole budou 2 vyučovací hodiny (tj. do 9,10 hod). Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od středy 2. září 2020 (odpolední provoz do 16,00).

Vstup rodičů (s výjimkou rodičů prvňáčků) bude omezen jen na nejnutnější případy (platí nejen pro zahájení školního roku). Děkujeme za pochopení.

Školní stravování - aktualizace -Stravování je zajištěno od středy 2. září 2020. Cena stravenek je stejná jako v minulém školním roce (žáci do 10 let 28 Kč/oběd, žáci 11 - 15 let - 29 Kč/oběd). Přihlášku obdrží žáci první den ve škole (případně je ke stáhnutí zde): Telefon do jídelny: 776 717 901 ; e-mail: restauracesnezenka@email.cz .

Školní družina - Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod, odpolední do 16,00 hod) bude od středy 2. září 2020.
Informace k vyzvedávání dětí ze školní družiny - ZMĚNA
- rodič či jiná osoba pověřená zákonným zástupcem zazvoní na zvonek školní družiny a vyčká příchodu zaměstnance, kterému sdělí, pro které dítě si jde. Paní vychovatelka dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Do budovy školy nevstupujte!. (Pro rodiče prvňáků plánujeme dvoutýdenní výjimku).
Telefon do školní družiny (změna čísla!! - 739 653 852) Abychom uspokojili všechny ty, kteří odevzdali přihlášku do školní družiny, od září budou fungovat tři oddělení!

Upozorňujeme, že dítěti s přetrvávajícími příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického nebo alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do budovy do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí ( tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

Od pondělí 7. září budou žáci 2. a 3. třídy a zájemci z řad žáků 1. stupně jezdit na plavecký výcvik. Bližší informace budou sděleny na začátku školního roku.

Rozvrh hodin najdete zde (je k dispozici u na Škole OnLine).

Informace k zahájení školního roku 2020/2021:

Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1. září 2020 v 7,30 hod. Žáci ve škole budou 2 vyučovací hodiny (tj. do 9,10 hod). Měli by si přinést přezůvky a psací potřeby. Pravidelný provoz školní družiny (i ranní provoz od 6,30 hod) bude od středy 2. září 2020 (odpolední provoz do 16,00).
Ve středu 2. září budou ve škole žáci 1. stupně 4 vyučovací hodiny (do 11,10 hod), žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin (do 12,05 hod). Výuka podle rozvrhu začne od čtvrtku 3. září 2020.
Předpokládáme, že ve středu 9. září se v 15,30 uskuteční úvodní třídní schůzky. Proběhnou i volby zákonných zástupců do školské rady (jedná se o zvolení dvou členů z řad zákonných zástupců).

Informační schůzky pro rodiče dětí z mateřské školy - info zde:

.

Sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

1. stupeň - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
6. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
7. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
8. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021
9. třída - sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

30. června - Předávání vysvědčení a závěrečné focení tříd

I závěr roku bude letos netradiční. Rádi bychom skloubili slavnostní předávání vysvědčení se závěrečným focením tříd. Naší snahou je částečně zachovat omezení počtu potkávaných osob a zároveň umožnit všem žákům přijít si pro vysvědčení a se spolužáky se vyfotit. Každá třída má proto vymezených 60 minut (po dobu této hodiny budou žáci ve škole). Prosíme o dodržení časového harmonogramu. (ten je k nahlédnutí zde):
Upozorňujeme, že ti, kteří do školy nechodili, musí donést vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stáhnutí na stránkách školy).
Nevyzvednutá vysvědčení se budou žákům nebo zákonným zástupcům vydávat ve středu 1. července a ve čtvrtek 2. července v době od 8,30 do 10,30 v kanceláři školy.